VERLOSKUNDE

Cijfers VUmc & AMC

Hieronder vindt u de cijfers over 2022 van de afdeling Verloskunde over beide locaties.

Verpleegkundigen

2022 stond in het teken van harmoniseren van werkwijzen en elkaar beter leren kennen. In het begin hadden we het gevoel van een “Honey Moon”, omdat de verhuizing voorspoedig was gegaan na goede voorbereidingen.

Toch heeft de verhuizing een grote impact gehad op velen. De balans werd opgemaakt en hebben we afscheid genomen van een aantal fijne collega’s die elders gingen werken.

De voorbereidingen van de werkgroep couplet care (zieke moeder en zieke kind niet scheiden) samen met de collega’s van de IC Neonatologie, werden geïntensiveerd, zodat in het voorjaar 2022 de nieuwe IC Neonatologie afdeling met drie couplet care kamers, kon worden geopend.

Er werd ruim geïnvesteerd in verpleegkundige vervolg opleidingen i.v.m. krapte op de arbeidsmarkt en zijn er mooie onderzoeksopdrachten afgerond. We hebben blijvend geïnvesteerd in studenten van de initiële opleidingen om hen een mooie stageplek te bieden.

Verpleegkundigen hebben deelgenomen aan meerdere landelijke projecten o.a. aan de landelijke commissie wetenschap, aan de werkgroep vroeg signalering van kansrijke start, aan het landelijk overleg capaciteit en bekleden van het voorzitterschap landelijke beroepsvereniging voor obstetrieverpleegkundigen.

Diverse verpleegkundigen leverden een bijdrage aan verschillende opleidingen van de Hogeschool van Amsterdam en de Amstel Academie.

Er is een mooie nascholing ontwikkeld samen met de VUmc academie voor kraamverzorgenden.

De week van 26 september en 3 oktober stond in het teken van de JCI accreditatie. Het waren leuke en interessante gesprekken en kregen we op 7 oktober de volgende woorden te horen: “Jullie zijn veranderd, groter en beter geworden. Jullie zijn één Amsterdam UMC en we hebben veel afdelingen van wereldklasse gezien! Wij gaan jullie voordragen voor accreditatie.”

I.v.m. de capaciteitsproblemen binnen de Geboortezorg Amsterdam-Amstelland zijn er verschillende registraties opgezet om vraag en aanbod goed af te stemmen en is er een nieuw landelijk dashboard ontwikkeld het zogenaamde Landelijk Platform Zorgcoördinatie, die de capaciteit inzichtelijk maakt voor LPZ gebruikers.

VUmc POPpoli 2022

2022 stond in het teken van harmoniseren van werkwijzen en elkaar beter leren kennen. In het begin hadden we het gevoel van een “Honeymoon”, omdat de verhuizing na goede voorbereiding voorspoedig was gegaan.

Toch heeft de verhuizing een grote impact gehad op iedereen. Voor een

De POPpoli (Psychiatrie, Obstetrie en Pediatrie) van Amsterdam UMC is een multidisciplinair expertisecentrum waarin psychiater, gynaecoloog en kinderarts gezamenlijk voorlichting en adviezen geven aan vrouwen of transpersonen die zwanger zijn of willen worden, met psychische klachten (actueel of in het verleden) of een psychiatrische aandoening waarbij sprake is van psychofarmaca gebruik. Het gezamenlijke doel is om een zo stabiel mogelijke (toekomstige) zwangerschap en kraamperiode na te streven, in afstemming met externe behandelaars en/of betrokkenen.

Daarnaast beoogt het POPteam de zorg te stroomlijnen in het poliklinisch traject van zwangeren met uitgebreide (psycho-)sociale problematiek. Door voor deze patiëntengroep sommige polikliniekbezoeken multidisciplinair te maken of door multidisciplinair overleg rondom de patiënt te organiseren kan optimale zorg op maat geboden worden met de juiste nazorg postpartum en borging van de veiligheid van moeder en kind.

Voor POPpatiënten kan postpartum een klinisch kraambed worden geadviseerd, bedoeld om eventuele effecten van psychofarmacagebruik op de pasgeborene te beoordelen, moeders te coachen bij de omgang met hun pasgeborene en indien geïndiceerd de ouderschapscompetenties te observeren (en hierop zo nodig actie te ondernemen).

Een belangrijke rol in het POPteam wordt vervuld door de vaste POPverpleegkundige. Zij verricht zowel patiëntgebonden- als administratieve en organisatorische taken met betrekking tot POPpatiënten. Case-management en het beschikbaar zijn als vast aanspreekpunt voor patiënten, zorgverleners en verwijzers is hierbij in de loop der jaren van grote waarde is gebleken.

In de praktijk

Het POPspreekuur vindt wekelijks plaats op donderdagmiddag en wordt voorafgegaan door een multidisciplinair overleg waaraan, naast eerder genoemde disciplines, ook een vaste medisch maatschappelijk werker, de aandachtsfunctionaris kindermishandeling vanuit de TASK werkgroep en de POPverpleegkundige deelnemen. In dit reguliere multidisciplinaire overleg worden onder andere de nieuwe aanmeldingen en de reeds bekende patiënten in zeer kwetsbare situatie (‘POP+ patiënten’) besproken om met elkaar een plan van aanpak te formuleren en af te stemmen.

Indien nodig wordt voorafgaand aan het reguliere multidisciplinair overleg een extra overleg georganiseerd rondom een individuele, complexe casus waarin een gezamenlijk plan van aanpak en daarbij de regievoering wordt afgestemd. Hiervoor worden de externe betrokkenen/behandelaars rondom de patiënt uitgenodigd, te denken aan GGZ behandelaar, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, casemanager, huisarts, eerstelijnsverloskundige, kraamzorg, consultatiebureau of vertrouwensarts en/of onderzoeker vanuit Veilig Thuis. Soms wordt een dergelijk overleg georganiseerd als evaluatie van geleverde zorg rondom een patiënt met complexe problematiek.

Twee maal per week, op maandag- en donderdagochtend, vindt de POPkraamvisite plaats waarbij een delegatie van het POPteam POPpatiënten op de afdeling bezoekt tijdens het klinisch kraambed. Ongeveer zes weken postpartum vindt er nog een POPnacontrole plaats.

Eenmaal per zes weken is het POP-VPG overleg ingepland. Tijdens deze bespreking, met collega’s van de afdeling voortplantingsgeneeskunde van locatie VUmc, worden patiënten met (psycho)sociale en/of psychiatrische problematiek vanuit de afdeling voortplantingsgeneeskunde (VPG) multidisciplinair besproken. Het POP team heeft hierbij een adviserende rol bij specifieke vragen omtrent behandeling en begeleiding en/of rondom de afweging wel of (nog) niet te starten met de fertiliteitsbehandeling. Soms wordt vanuit dit overleg geadviseerd een patiënt voor preconceptioneel advies te zien op de POPpoli. Wanneer het bijdragend is om met externe betrokkenen te overleggen dan wordt vanuit het POP-VPG overleg een individueel MDO georganiseerd.

2022: ontwikkelingen en vermeldenswaardigheden

Sinds juli 2022 zijn de poliklinieken van de locaties VUmc en AMC gelateraliseerd naar locatie AMC. De POPpoli vindt plaats op deze locatie. Er is sindsdien een start gemaakt met de samenwerking met de collega’s die betrokken zijn in de zorg rondom kwetsbare zwangeren (POM- en KADEX poli, Maatschappelijk werk, PCD locatie AMC).

Het POPteam (specifiek vanuit psychiatrie en neonatologie) heeft een bachelor thesis van een VU-student begeleid, getiteld: ‘Pharmacological versus Non-Pharmacological Treatment for Perinatal Depression and the Effect on Behavioral and Emotional Development of the Child: A Review’.

Ambities/doelen voor 2023 en 2024

De bestaande teams vanuit de KADEX- en POPpoli zullen uitvoeriger gaan samenwerken en zoeken naar verdere integratie. Er zal in samenwerking met elkaar worden geïnventariseerd hoe aanmeldingen en verwijzingen voor kwetsbare zwangeren naar beide poli’s kunnen worden gestroomlijnd, te denken valt bijvoorbeeld aan een ‘gezamenlijk loket’ voor aanmelding en een gezamenlijk multidisciplinair overleg.

Het overleg met de afdeling voortplantingsgeneeskunde van locatie VUmc (VPG) zal indien gewenst kunnen worden uitgebreid naar gezamenlijk overleg met het Centrum voor Voortplanting (CVV) van locatie AMC.

Gerichte scholing zal worden georganiseerd voor verpleegkundigen, kraamverzorgenden, doktersassistenten en verloskundigen van de klinische afdelingen.

Er zal evaluatie onderzoek (TOP-POP) worden verricht naar de tevredenheid van patiënten van de POP poli’s van Amsterdam UMC en het OLVG middels een Patiënt Reported Experience Measures (PREMS) vragenlijst. Ter vergelijking worden er ook ICHOM vragenlijsten over tevredenheid afgenomen.
Het doel van het onderzoek is om te onderzoeken of PREMS de tevredenheid daadwerkelijk kan meten, zodat deze gebruikt kan worden om in breder onderzoeksverband de tevredenheid bij verschillende POP poli’s onderling te vergelijken.

Leden POPteam 2022

Drs. A.M. Eeckhout, psychiater
Mw. dr. A.W. Valkenburg-vd Berg, gynaecoloog-perinatoloog
Mw. drs. S.D. Sie, kinderarts-neonatoloog
Mw. drs. A.R.C. Laarman, kinderarts-neonatoloog
Mw. C.S. Kee, maatschappelijk werker
Mw. L. v Sommeren, verpleegkundige/aandachtsfunctionaris kindermishandeling
Mw. M.L. Buter-van Ede, verpleegkundige POP