GYNAECOLOGISCHE ONCOLOGIE

Gynaecologische Oncologie

Onderstaand zijn de gegevens voor het jaarverslag 2022 van de gynaecologische oncologie weergegeven.

Met ingang van 01-01-2016 worden alle opnames op H5zuid voor de gynaecologische oncologie geregistreerd in de database gynaecologische oncologie met het doel gedetailleerde informatie te kunnen verstrekken over de reden van opname en de aard van de behandeling in relatie tot de tumorsoort. Op termijn zal het mogelijk zijn dergelijke informatie ook uit EPIC te halen. Op dit moment is dat nog niet goed mogelijk.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen behandelingen in verband met een primaire tumor of in verband met een recidief. Het aantal nieuwe patiënten was 601 in 2022, het gemiddelde was 609 in de afgelopen 5 jaar. Dit is het aantal patiënten dat voor het eerst een consult kreeg bij een gynaecologisch oncoloog in het AMC.

In het AMC en Flevoziekenhuis samen werden 366 grote ingrepen uitgevoerd.

De samenwerking met het Flevoziekenhuis werd verder uitgebreid. Operateurs uit het Amsterdam UMC hebben samen met operateurs uit het Flevoziekenhuis 46 patiënten geopereerd.

In tabel 4 wordt een overzicht gegeven van het aantal opnames en het aantal opnamedagen. Belangrijk is hierbij te vermelden dat ook hier wordt uitgegaan van de eigen registratie. Een opname is gedefinieerd als een verblijf langer dan 4 uur. De dag van opname en de dag van ontslag worden, ongeacht het tijdstip van opname of ontslag, beide meegeteld bij het bepalen van het totaal aantal dagen. De gepresenteerde data zullen daarom afwijken van de data die uit EPIC afkomstig zijn.

In totaal zijn 54 complicaties geregistreerd, een duidelijke daling ten opzichte van 2021. De afname is zeer waarschijnlijk het gevolg van minder goede registratie. Dit is een belangrijk punt van aandacht in 2023.

Verpleegafdeling H5-Zuid

Het jaar begon met een harde lockdown door de reeds 2 jaar durende COVID pandemie. Net als in de maatschappij werden de maatregelen in het ziekenhuis ook in stappen versoepeld . De OK-planning werd teruggegeven aan de verschillende snijders en niet meer centraal geregeld zoals dit in 2021 nog het geval was. Wel was er in de tweede helft van 2022 nog steeds sprake van een OK-reductie van 35% voor de Benigne gynaecologie en 32% voor de Gynaecologische Oncologie. Als oplossingen voor deze reductie werd er bij de Gynaecologische Oncologie, net als in 2020 en 2021, ingrepen waar mogelijk uitgesteld door een extra kuur chemotherapie te geven en patiënten ook geopereerd elders (Flevo Ziekenhuis), waar een ingreep in de academie niet strikt noodzakelijk was. Bij de benigne gynaecologie werden patiënten buiten de speerpunten om ofwel met een advies retour naar verwijzend centrum gestuurd, dan wel in één van de buitenlocaties geopereerd (Boerhaave medisch centrum, Medical Park).
De afdeling werd goed bezet voor de pre- en postoperatieve zorg, acute opnames en dagbehandelingen. De JCI werd in september 2022 goed ontvangen, in aanloop hiernaar toe werd de stand-up met een kwaliteitsbord/monitor opnieuw geïntroduceerd. Aan de afdeling werd de prijs voor beste zorgstage voor geneeskunde studenten toegekend.

Medewerkers

Er is van drie medewerkers afscheid genomen; de redenen hiervoor waren overstap ander ziekenhuis (1), start IC opleiding elders (1) en vervroegd pensioen (1). Hiervoor zijn 3 nieuwe medewerkers aangenomen. Twee verpleegkundigen hebben de oncologie opleiding afgerond. Een medewerker is gestart met de PA opleiding voor de benigne Gynaecologie..

PEM

De patiënte enquête monitor geeft de afdeling inzicht op welke gebieden de zorg goed gaat en waarop verbeterd kan worden. Een totaal van 295 patiënten hebben deze enquête ingevuld en de afdeling een 8,4 gegeven (ter vergelijking: in 2021 werd een 8,4 gescoord). Hierbij wordt het vertrouwen in de arts / kliniek als beste gescoord en de tijd op de wachtlijst als minste gescoord.

PEM 2022