GYNAECOLOGISCHE ONCOLOGIE

Gynaecologische Oncologie

Onderstaand zijn de gegevens voor het jaarverslag 2021 van de gynaecologische oncologie weergegeven.

Met ingang van 01-01-2016 worden alle opnames op H5zuid voor de gynaecologische oncologie geregistreerd in de database gynaecologische oncologie met het doel gedetailleerde informatie te kunnen verstrekken over de reden van de opname en de aard van de behandeling in relatie tot de tumorsoort. Op termijn zal het mogelijk zijn dergelijke informatie ook uit EPIC te halen. Op dit moment is dat nog niet goed mogelijk.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen behandelingen in verband met een primaire tumor of in verband met een recidief. Het aantal nieuwe patiënten was 594 in 2021, 5% lager dan in 2020. Dit is het aantal patiënten dat voor het eerst een consult kreeg bij een gynaecologisch oncoloog in het AMC.

In het AMC en Flevoziekenhuis samen werden 433 grote ingrepen uitgevoerd, een stijging van 23% ten opzichte van 2020.

De samenwerking met het Flevoziekenhuis werd verder uitgebreid. Operateurs uit het Amsterdam UMC hebben samen met operateurs uit het Flevoziekenhuis 51 patiënten geopereerd. In verband met Corona gerelateerde capaciteitsproblematiek werden 5 patiënten verwezen voor een operatie naar het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. In tegenstelling tot de Corona golf in 2020 viel in 2021 ook een deel van het personeel uit ten gevolge van Corona gerelateerde problematiek. Uiteraard was daardoor ook de capaciteit in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis beperkt.

In tabel 4 wordt een overzicht gegeven van het aantal opnames en het aantal opnamedagen. Belangrijk is hierbij te vermelden dat ook hier wordt uitgegaan van de eigen registratie. Een opname is gedefinieerd als een verblijf langer dan 4 uur. De dag van opname en de dag van ontslag worden, ongeacht het tijdstip van opname of ontslag, beide meegeteld bij het bepalen van het totaal aantal dagen. De gepresenteerde data zullen daarom afwijken van de data die uit EPIC afkomstig zijn.

In totaal zijn 85 complicaties geregistreerd, een stijging van 66% t.o.v. 2020. De sterke stijging hangt samen met de verbeterde registratie. Alhoewel verbeterd is de registratie zeker niet compleet. Dit blijft een punt van aandacht. In tegenstelling tot eerdere jaren werden ook de complicaties zoals geregistreerd in de DGOA meegenomen. De belangrijkste complicaties zijn weergegeven in tabel 6.

Verpleegafdeling H5-Zuid

Het jaar 2021 werd opnieuw gekenmerkt door de COVID19 pandemie. Net als in februari 2020 zorgde dit voor een sterk verminderde ok-capaciteit waarbij er een centrale planning kwam. Bij de gynaecologische oncologie werden waar mogelijk ingrepen uitgesteld door bv een extra kuur chemotherapie te geven of toch gekozen voor chemotherapie/radiotherapie in plaats van operatief ingrijpen. Bij de benigne gynaecologie en voorplantingsgeneeskunde werden de ingrepen uitgesteld en alleen urgente en acute pathologie geopereerd op basis van een triage lijst. Hierdoor waren er relatief minder opgenomen patiënten op H5Zuid. De verpleegkundigen zijn naast de werkzaamheden op H5Zuid ook weer ruim ingezet op COVID- en IC-afdelingen. Daarnaast zijn er meerdere COVID-besmettingen onder het verpleegkundig en ondersteunend personeel geweest met enkele langdurig zieken. Het inzetten van de verpleegkundigen elders en deze zieken maakten dat er flinke druk op het verplegend personeel was. Ondanks dit is het mogelijk gebleven om de opnames te blijven realiseren en is tevens gefaciliteerd in gastbedden voor andere specialismen.

Medewerkers

Er is van 4 medewerkers afscheid genomen door pensioen (2), verhuizing buiten de regio (1) en overstap ander ziekenhuis (1). Hiervoor zijn 4 nieuwe medewerkers aangenomen, waarbij er 2 verpleegkundigen de oncologie opleiding hebben afgerond. Een verpleegkundig teamleider werd aangenomen vanuit de bestaande groep verpleegkundigen, conform het organogram Vrouw.

PEM

De patiënte enquête monitor geeft de afdeling inzicht op welke gebieden de zorg goed gaat en waarop verbeterd kan worden. Een totaal van 327 patiënten hebben deze enquête ingevuld en de afdeling een 8.4 gegeven.

Afbeelding1