GYNAECOLOGIE

Onder de pijler Gynaecologie valt de benigne gynaecologie, urogynaecologie, transgender zorg, kindergynaecologie en seksuologie.

Vanaf 27 januari 2020 is alle zorg rond gynaecologie op één locatie binnen het Amsterdam UMC geconcentreerd. Vanaf deze datum worden alle 3e lijns gynaecologie patiënten uitsluitend nog op locatie AMC gezien en opgenomen en niet meer op locatie VUmc. De enige uitzondering hierop is de transgenderzorg, deze is in het VUmc gebleven omdat deze ingebed is in het kennis en expertise centrum voor genderzorg locatie VUmc. We leveren gespecialiseerde zorg voor complexe problematiek, waarbij we een centrale rol spelen en last resort zijn voor verwijzingen vanuit heel Nederland en soms vanuit het buitenland.

Speerpunten

De speerpunten waar we ons op richten zijn:

 • Uteriene afwijkingen: myomen, adenomyose, niches, congenitale afwijkingen en abdominale cerclages.
 • Kindergynaecologie: vulvapathologie, congenitale afwijkingen, Turner, kinderen en adolescenten met gynaecologische pathologie
 • Complexe urogynaecologie, in het bijzonder problemen na eerdere complicaties of MESH gerelateerde problematiek
 • Complexe vulvaire afwijkingen inclusief de zorg voor vrouwen na genitale verminking
 • Gynaecologische transgenderzorg
 • Complexe seksuologie

Voor zowel de relatief laagcomplexe zorg als ook zorg die niet binnen onze speerpunten valt, hebben we een intensieve samenwerking met Bergman Vrouwenzorg. Triage welke patiënt het beste op welke locatie kan worden geholpen, vindt zowel voor als na verwijzing plaats. Naast onze speerpunten zien we ook patiënten waarvoor zorg in de 3elijn nodig is vanwege vereiste operatieve vaardigheden, of vanwege complexe co-morbiditeit of vereiste derdelijns infrastructuur.

Uteriene afwijkingen

Uteriene afwijkingen zijn binnen het uterine repair centrum ondergebracht. Het uterine repair center is een kennis- en expertisecentrum welke is ingebed in de benigne gynaecologie. We werken hierin nauw samen met de voortplantingsgeneeskunde en verloskunde omdat de interventies die we doen ook van invloed zijn op de reproductieve functie en uitkomsten en met de oncologie bij verdenking sarcomen of cervixpathologie. Een deel van onze gynaecologen is ook ingebed in het endometriose team vanwege de grote overlap tussen deze zorg en uteriene afwijkingen. Naast gynaecologen en A(N)IOS gynaecologie bestaat ons team ook uit gespecialiseerde verpleegkundigen, seksuologen en een bekkenbodemfysiotherapeut. We werken nauw samen met gespecialiseerde (interventie)radiologen. Sinds de oprichting ligt onze focus hierbij op de derdelijnszorg waarbij we vrouwen zien met myomen, adenomyose, niches en congenitale afwijkingen. De diagnostiek en behandeling van eenvoudige cyclusstoornissen, endometriumpathologie, evenals 2elijns ingrepen voor uterus myomatosus worden in Bergman Vrouwenzorg uitgevoerd. Binnen het centrum is er veel aandacht voor de verbetering van de diagnostiek en het ontwikkelen en evalueren van innovatieve minimaal invasieve behandelingen, patient-centered and valuebased healthcare. Hierbij doen we zowel klinisch evaluatie onderzoek als fundamenteel onderzoek en werken we samen met (inter)nationale onderzoeksgroepen. Maar ook binnen Amsterdam UMC werken we op met betrekking tot deze innovaties en wetenschap nauw samen met verschillende specialismen zoals de afdeling sociale geneeskunde, hematologie, biomechanica, heelkunde, afdeling voorplantingsgeneeskunde en verloskunde en doen we fundamenteel onderzoek in het angiogenese laboratorium locatie VUmc en het researchlaboratorium van het centrum voor voortplantingsgeneeskunde locatie AMC. De onderzoeksgroep bestaat uit 6 gynaecologen, 23 promovendi, 1 postdoc en 1 researchverpleegkundige.

Kindergynaecologie

De kindergynaecologische zorg wordt aangeboden in het Kindergynaecologisch Centrum Amsterdam. Het is een multidisciplinair centrum waar gynaecologen werken vanuit de benigne gynaecologie en de voortplantingsgeneeskunde. We werken nauw samenwerken met kinderchirurgen, kinderartsen, kinderurologen, psychologen, plastische chirurgen, kinderendocrinologen, kinderhematologen, bekkenbodem fysiotherapeuten en seksuologen. In 2021 is het centrum kindergynaecologie officieel benoemd: Expertise centrum voor gynaecologische zorg voor kind, adolescent en transitie. Hierbij is het doel de zorg voor kinderen met gynaecologische problematiek verder te verbeteren door één loket te vormen voor kind, ouders en verwijzer. Zo krijgen kinderen met complexe aangeboren afwijkingen zorg op maat. Maar bijvoorbeeld ook tieners met menstruatieproblematiek zijn welkom op de polikliniek.

In 2020 werd reeds gestart met de volgende mutidisciplinaire spreekuren en gerelateerd MDO:

 •  Multidisciplinair vulva spreekuur samen met de dermatoloog voor kinderen en adolescenten met vulvaire afwijkingen
 • Multidisciplinair spreekuur voor kinderen en adolescenten met congenitale afwijkingen aan geslachtsorganen. Beoordelingen worden samen met de plastische chirurg en indien nodig ook met een uroloog of GE chirurg uitgevoerd

In 2021 werd gestart met nog een 2-tal multidisciplinaire spreekuren en gerelateerd MDO:

 • Multidisciplinair spreekuur voor beoordeling van kinderen en adolescenten met een ovariële cyste, hierbij zijn kinderchirurgen en een kinderradioloog betrokken
 • Er is een gezamenlijk spreekuur met een (kinder)hematoloog voor patiënten met hematologische aandoeningen en hevig menstrueel bloedverlies

Naast de klinische taken worden diverse wetenschappelijke projecten gestart om de diagnostiek, behandelingen en counseling binnen de kindergynaecologie te optimaliseren.

Complexe urogynaecologie

De complexe urogynaecologie is een van de speerpunten van de afdeling gynaecologie van het Amsterdam UMC. Voor de urogynaecologische zorg is er een intensieve samenwerking met Bergman Vrouw Amsterdam. De poliklinische urogynaecologische zorg vindt hoofdzakelijk plaats bij Bergman Vrouw, door overwegend dezelfde gynaecologen die ook in het Amsterdam UMC werken. Patiënten met een 3e lijn indicatie, worden voor de operatieve zorg naar het Amsterdam UMC verwezen, waar zij door hun eigen behandelaar geopereerd kunnen worden.

Een patiëntencategorie waar we ons binnen het Amsterdam UMC op richten, zijn vrouwen met complicaties na eerdere operatieve ingrepen vanwege prolaps of incontinentieproblemen, in het bijzonder mesh gerelateerde complicaties na prolapschirurgie. Eind 2019 is de Mesh complicatie poli opgezet waar vrouwen met mesh gerelateerde problematiek terecht kunnen voor diagnostiek en behandeling. Hierin werken we samen met urologen en seksuologen en soms ook met GE chirurgen. Het Amsterdam UMC is in 2021 ook door het ministerie van VWS aangewezen als expertise centrum voor het uitvoeren van operatieve ingrepen voor deze problematiek.

Het wetenschappelijk onderzoek van de urogynaecologie groep richt zich op de preventie van recidiverende vaginale prolaps (POP). Dit wordt gerealiseerd door [1] het evalueren en ontwikkelen van innovatieve biomaterialen welke in de vagina worden geïmplanteerd om een “foreign body response” op te wekken met als resultaat de ontwikkeling van nieuw bindweefsel, [2] kwalitatieve en kwantitatieve beoordeling van de fysiologie van de bekkenbodem om de effecten van chirurgische interventies te begrijpen , [3] evalueren of het verbeteren van de wondgenezings-omstandigheden bij patiënten die een vaginale prolaps operatief met lichaamseigen materiaal ondergaan, resulteert in een lager risico op recidief verzakking.

Door te werken in internationale onderzoeksconsortia voor zowel klinisch als preklinisch onderzoek, is de onderzoeksgroep (15 promovendi, 1 postdoc, 1 klinisch epidemioloog) betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe behandelmogelijkheden van bed tot bench.

 

Gynaecologische transgenderzorg

De gynaecologische transgender zorg is ingebed in het multi-disciplinaire Kennis en Zorgcentrum Genderdysforie. Gynaecologische operatieve ingrepen zijn de hysterectomie met en zonder ovaria, ovariectomie of tubectomie en de colpectomie middels robot chirurgie. Van oudsher verrichten we endocrinologische zorg poliklinisch.
Tevens zijn er een reeks relatief nieuwe zorgvragen ontstaan na de wijziging in de transgenderwet uit 2014. Deze zorg bestaat uit counseling en behandeling op het gebied van kinderwens en fertiliteitpreservatie voor adolescenten en volwassen transmannen en transvrouwen. Daarnaast zien we een toename van het aantal transmannen die hun genitalia interna behouden in de transitie, deze groep heeft specifieke aanvullende gynaecologische zorgvragen rondom bloedverlies, seksualiteit, anticonceptie en screening op cervix carcinoom.
In samenwerking met de afdeling verloskunde wordt het nieuwe zorgpad voor zwangere transmasculiene personen ingericht, bestaande uit preconceptie counseling en obstetrische begeleiding.

Alle patiënten worden gevraagd voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek om de gynaecologische zorg voor transmannen te evalueren. Op dit moment richt het wetenschappelijk onderzoek zich daarnaast op de mogelijkheden, effectiviteit en veiligheid van fertiliteitspreservatie bij transmannen en transvrouwen, op de veiligheid van het in situ laten van de reproductieve organen en de effectiviteit van innovatieve chirurgische behandelingen en de impact van een zwangerschap en bevallig bij transmannen. Zorg innovatie heeft plaats in het evalueren van de nieuwe chirurgische techniek van de robot colpectomie. De researchgroep bestaat uit 6 gynaecologen (benigne, voorplantingsgeneeskunde en verloskunde), androloog-uroloog, endocrinoloog, psychologen, tissue engineering-specialist en 6 promovendi.

Gezien de bestaande wachtlijstproblematiek op het gebeid van genderzorg vervullen wij een regie functie om de juiste zorg op de juiste plaats te laten verrichten, in samenwerking met regiopartners, door het opzetten van een landelijk netwerk van gynaecologen en een werkgroep binnen NVOG.

Complexe seksuologie

De afdeling Seksuologie en Psychosomatische Gynaecologie/Obstetrie is een landelijke multidisciplinaire derdelijns polikliniek voor patiënten met seksuele disfuncties, en tevens een expertisecentrum voor mensen met gynaecologisch en urologisch onvoldoende verklaarde genitale, abdominale- en bekkenpijn, onder de noemer Expertisecentrum seksuologie, bekkenbodem, en andrologie. De onverklaarde genitopelviene pijn gaat vaak gepaard met complexe psychiatrische en/of somatische comorbiditeit, waarbij bekkenbodemoveractiviteit een belangrijke in standhoudende factor is. Daarom werken we samen met de afdeling psychiatrie, houdt staflid Noortje Roussel samen met Yasmin Namavar, psychiater, een gezamenlijk spreekuur, en is er een structurele AIOS plek gerealiseerd voor een psychiater io. Ook wordt er samengewerkt met het expertisecentrum DSD, Kindergynaecologisch Centrum Amsterdam, en de expertisegroep Vrouwelijke Genitale Verminking op het gebied van zorg en wetenschap. In toenemende mate is er in het Kennis en Zorgcentrum Genderdysforie (VUmc) aandacht voor de seksuele gezondheid van transgender en non-binaire personen, mede daardoor is er een toename in de verwijzingen naar ons team geweest. Het ontwikkelen van seksuologische zorg voor deze doelgroep , zowel tijdens als na de transitie, is één van onze aandachtspunten in de komende jaren. Binnen het Seksuologisch Centrum Amsterdam werken 6 seksuologen en 1 promovenda.

Naast patiëntenzorg door de 6 vaste stafleden, werden patiënten onder supervisie gezien door masterstudenten klinische psychologie (Jolanda Hindess, Marielle de Goede, Yasmine Ahmaribaf), psychiaters in opleiding (Rieky Dikmans, Tim vd Grift), arts-assistenten gynaecologie, en een art-assistent in het kader van de differentiatieperiode (Yadira Roggeveen). In 2021 hebben 4 co-assistenten een keuze-coschap gedaan bij de afdeling seksuologie.
Liesbeth Schillemans (psycholoog) en Sandra de Moree (klinisch psycholoog) waren wegens ziektevervanging tijdelijk verbonden aan de polikliniek.

In 2021 bezochten 200 nieuwe patiënten/patiëntenparen de polikliniek Seksuologie en Psychosomatische Gynaecologie/Obstetrie voor een eerste consult of intercollegiaal consult. De herhaalfactor (herhaalconsulten: eerste consulten) is niet berekend voor 2021. In verband met COVID vond een aanzienlijk deel van de consulten telefonisch of via video plaats en in deze gevallen is niet altijd geregistreerd of het een herhaalconsult betrof.
Naast patiëntenzorg zijn alle stafleden actief in het seksuologieonderwijs op bachelor- en (post)masterniveau bij diverse universiteiten. Het seksuologie-onderwijs aan AUMC/UvA geneeskundestudenten wordt gecoördineerd door Carien Manuels en Concetta Salvatore. Hanneke Termeer is mentor voor derdejaars geneeskundestudenten van het AMC en 3 stafleden (Laan, Roussel, Termeer) verzorgden het seksuologieonderwijs aan psychiaters io van het opleidingscluster Psychiatrie Noord Holland. Ellen Laan gaf seksuologieonderwijs aan bachelor studenten psychologie en sociale wetenschappen aan de UvA, VU en UU. Noortje Roussel gaf onderwijs Seksuologie aan de verschillende BIG-opleidingen van RINO Amsterdam: aan GZ-psychologen io, aan klinisch psychologen io en aan psychotherapeuten io. Laan en Roussel waren tevens betrokken bij de postdoctorale opleiding tot Seksuoloog NVVS aan de RINO, en Laan was betrokken bij het landelijk seksuologieonderwijs voor psychiaters.

Wetenschappelijk onderzoek

De focus van onze speerpunten sluit aan bij onze focus in de wetenschap. Binnen de bovengenoemde speerpunten en kennis en expertise centra voeren we onderzoek uit van bench to bedside. Waarbij we naast klinische evaluatie onderzoek ook aandacht besteden aan translationeel en transmuraal onderzoek. We hebben veel aandacht voor innovatieve diagnostiek en behandelingen waarbij we het heel belangrijk vinden om deze ontwikkelingen goed te evalueren voordat we deze gaan implementeren in de dagelijkse praktijk. Bij deze evaluatie kijken we ook naar de lange termijnuitkomsten inclusief toekomstige fertiliteit. In de afgelopen 5 jaar hebben we diverse subsidies verworven voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, dit heeft het mogelijk gemaakt dat we voor de heel afdeling benigne gynaecologie inclusief de urogynaecologie en seksuologie wetenschappelijk onderzoek uitvoeren met 43 promovendi.

Opleiding en Onderwijs

Vanuit de benigne gynaecologie wordt de opleiding verzorgd voor 32 AIOS en 6 ANIOS. Gemiddeld genomen hebben wij 3 ANIOS, 5 AIOS en 1 differentiant AIOS op de werkvloer. De algemene stage duurt 6 maanden en wij bieden een differentiatie van tenminste 6 maanden maar veelal voor 12 maanden voor zowel de benigne als de urogynaecologie. Er is specifieke aandacht voor myoom zorg, adenomyose en niches binnen het uterine repair center en complexe urogynaecologie, maar ook kindergynaecologie en seksuologie. Daarnaast leiden we twee fellows op, één voor de urogynaecologie in nauwe samenwerking met Bergman en één voor de benigne gynaecologie.
Onze transgender zorg wordt vanuit de locatie VUmc gefaciliteerd, waarbij ook geopereerd wordt in het Amstelland Ziekenhuis. De laag complexe zorg wordt in nauwe samenwerking uitgevoerd in Bergman Clinics waar een deel van de opleiding door AIOS en co-assistenten kan worden gevolgd. De AIOS participeren ook actief in de laagcomplexe operatieve zorg die door onze gynaecologen wordt uitgevoerd in Bergman Clinics, Boerhave kliniek of Amstelland. Ze krijgen hier vaak de mogelijkheid om toe te werken naar het uitvoeren van een operatieve ingreep op authorisatie niveau 4 en soms zelfs 5 (conform HOOG).

Naast het opleiden van gynaecologen in opleiding vervult de pijler benigne gynaecologie een kartrekkende rol bij discipline overkoepelend onderwijs in samenwerking met de chirurgie en urologie. Onze pijler heeft een dominante rol in het recent geïntroduceerde nieuwe landelijke curriculum LOGO (Landelijk Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie) en is kartrekker in het nieuwe portfolio. Tevens zijn wij mede-initiatief nemers van het nieuwe nationale fellowship voor de benigne gynaecologie.

Onze pijler heeft hiernaast nog de volgende onderwijsactiviteiten verzorgd:

 • Onderwijs AIOS verloskunde & gynaecologie cluster AMC-VUMC
 • MyCenA beeldvorming cursus
 • VUmc: Blok start van het leven
 • Minor onderwijs Bachelor studenten
 • Nascholing verpleegkundigen
 • GETUP Europese laparoscopie cursus
 • Basiscursus laparoscopie en hysteroscopie AIOS verloskunde & gynaecologie
 • Landelijke cursus benigne gynaecologische echografie
 • Advanced suturing course Amsterdam Skills Center
 • Praktische cursus Female Urology & Urogynaecology
 • Urogyn onderwijs voor huisartsopleiders
 • Ontwikkeling internationale elearning voor echoscopisch beoordelen niche
 • Ontwikkeling internationale elearning voor echoscoisch beoordelen Cesarean scar pregnancy
 • Ontwikkelen internationale elearning voor het uitvoeren van 3D powerdoppler onderzoek van myomen.

Differentiatie stage benigne gynaecologie

 • Marieke Lemmers - cluster VUMC (2019)
 • Nicole Burger - cluster VUMC (2019)
 • Kim Dreyer - cluster VUMC (2020)
 • Karts Heida – cluster Utrecht (2020)
 • Eva Bouwsma – cluster Amsterdam (2021)
 • Emiel Post Uiterwaard – cluster Utrecht (2021)
 • Yadira Roggeveen – cluster Amsterdam (2021)

Differentiatie stage urogynaecologie

 • Kim van Delft (2019)
 • Gert-Jan van Baaren (2019)
 • Annelies Overbeek (2020)
 • Sanne Visser (2020)

Lateralisatie

Op 27 januari 2020 vond de verhuizing plaats van de gynaecologische zorg van VUmc naar AMC. Een klein deel van de poliklinische gynaecologische zorg (van voormalig VUmc locatie Louwesweg) bleef nog achter op locatie VUmc. Dit laatste werd uiteindelijk afgebouwd en daarmee werd de poliklinisch gynaecologische zorg op locatie VUMC per juli 2021 volgens plan gestaakt De gynaecologische transgenderzorg bleef op locatie VUmc. Voor de transgenderzorg werken de gynaecologen die hierin betrokken zijn op twee locaties. Voor de intercollegiaal consult functie en voor de SEH VUMC werd een gynaecologische achterwacht systeem geformeerd waarbij er voor de NAW diensten een achterwacht beschikbaar is en overdag een ANIOS/gynaecoloog.

Impact COVID-19

Ook in 2021 hadden we te maken met de COVID-19 pandemie. Tijdens de lockdown in 2021 werd de gynaecologische zorg afgeschaald: dat betrof vooral de operatieve zorg, waarbij de poliklinische gynaecologische zorg grotendeels doorgang kon vinden. Ongeveer 50% van de consulten vond in de lockdown fysiek plaats en ongeveer 50% (digitaal/telefonisch) op afstand. Het ziekteverzuim nam in deze periode toe en werknemers werden ook deels ingezet op de COVID afdelingen. We hebben hier veel gevraagd van ons personeel maar ook van onze patiënten die we niet altijd de operatieve ingreep konden aanbieden zoals gepland. We hopen spoedig onze reguliere zorg volledig te hervatten en proberen te zoeken naar oplossingen om onze lange wachtlijsten weg te werken.

 

Verpleegafdeling H5-Zuid

Het jaar 2021 werd opnieuw gekenmerkt door de COVID19 pandemie. Net als in februari 2020 zorgde dit voor een sterk verminderde ok-capaciteit waarbij er een centrale planning kwam. Bij de gynaecologische oncologie werden waar mogelijk ingrepen uitgesteld door bv een extra kuur chemotherapie te geven of toch gekozen voor chemotherapie/radiotherapie in plaats van operatief ingrijpen. Bij de benigne gynaecologie en voorplantingsgeneeskunde werden de ingrepen uitgesteld en alleen urgente en acute pathologie geopereerd op basis van een triage lijst. Hierdoor waren er relatief minder opgenomen patiënten op H5Zuid. De verpleegkundigen zijn naast de werkzaamheden op H5Zuid ook weer ruim ingezet op COVID- en IC-afdelingen. Daarnaast zijn er meerdere COVID-besmettingen onder het verpleegkundig en ondersteunend personeel geweest met enkele langdurig zieken. Het inzetten van de verpleegkundigen elders en deze zieken maakten dat er flinke druk op het verplegend personeel was. Ondanks dit is het mogelijk gebleven om de opnames te blijven realiseren en is tevens gefaciliteerd in gastbedden voor andere specialismen.

Medewerkers

Er is van 4 medewerkers afscheid genomen door pensioen (2), verhuizing buiten de regio (1) en overstap ander ziekenhuis (1). Hiervoor zijn 4 nieuwe medewerkers aangenomen, waarbij er 2 verpleegkundigen de oncologie opleiding hebben afgerond. Een verpleegkundig teamleider werd aangenomen vanuit de bestaande groep verpleegkundigen, conform het organogram Vrouw.

PEM

De patiënte enquête monitor geeft de afdeling inzicht op welke gebieden de zorg goed gaat en waarop verbeterd kan worden. Een totaal van 327 patiënten hebben deze enquête ingevuld en de afdeling een 8.4 gegeven.