OPLEIDING & ONDERWIJS

Opleiding

Medisch Specialistische Vervolgopleiding O&G Amsterdam UMC

Lokaal

In 2021 vond verdere intensivering plaats van de samenwerking tussen de opleidingen Obstetrie & Gynaecologie (O&G) in AMC en VUmc, in voorbereiding op de lateralisatie van de afdeling verloskunde naar locatie Meibergdreef en in voorbereiding op het samengaan tot één opleiding O&G Amsterdam UMC.

Veel processen binnen de opleiding waren vanwege nauwe samenwerking tussen beide clusters en opleiders al volledig geharmoniseerd, zoals evaluatie procedures, gemeenschappelijke opleidingsdagen voor AIOS en clustervergaderingen.

Vertegenwoordigers van de AIOS groep en de opleiders van beide locaties kwamen in 2021 elke 6-8 weken  bij elkaar in de werkgroep ‘Alliantie AIOS’, waar de transitie periode werd voorbereid en waar gesignaleerde verschillen in bijvoorbeeld opleiding gerelateerde afspraken en protocollen werden geharmoniseerd, gesteund door een PDCA cyclus

Opleidingsvergaderingen, overleg met de assistentenvertegenwoordigers en overleg tussen de opleiders aan beide zijden van de Amstel onderling vonden op regelmatige basis gezamenlijk plaats.

Sinds 30 november 2021 is sprake van lateralisatie van de verloskunde naar locatie AMC, sindsdien vindt  meer dan 85% van de opleidingsactiviteiten op locatie AMC plaats.

Om deze reden worden de opleidingen O&G AMC en VUmc per 30 november door de opleidingsgroep en de AIOS groep beschouwd als één opleiding.

Formeel is nog wel sprake van twee aparte opleidingen en daarmee van twee opleiders en twee plaatsvervangend opleiders.

In februari 2021 wisselden de opleider en plaatsvervangend opleider in het AMC van rol, Joris van der Post werd plaatsvervangend opleider en Guus Fons werd opleider O&G AMC.

Er is een nieuw Lokaal Opleidingsplan opgesteld, na herziening en harmonisatie van de verschillende stages en stageduur van beide opleidingen. De opleiding wordt voor alle AIOS van AMC en VUmc op basis van het nieuwe opleidingsplan vormgegeven

Er werd in 2021 een beschrijving gemaakt van een nieuwe organisatie-en overlegstructuur binnen de opleiding en er werden afspraken vastgelegd met betrekking tot toekomstige wisseling of vacature voor functie opleider of plaatsvervangend opleider &G Amsterdam UMC. De nieuwe organisatie voorziet in een opleidingscommissie bestaande uit een vertegenwoordiging van de AIOS, de stagebegeleiders, de opleiders en de plaatsvervangend opleiders.

In het kader van de wettelijk verplichte permanente kwaliteitscyclus (meten, reflecteren en verbeteren) in medische vervolgopleidingen werden in 2021 met behulp van Perito Professional Performance de SETQ- (AIOS en stafleden), D-RECT- (AIOS) en TeamQ- (stafleden) evaluaties uitgevoerd.

Met ieder lid van de opleidingsgroep werd door 2 AIOS in bijzijn van een gedragswetenschapper naar aanleiding van het persoonlijke SETQ-verslag en bijbehorende groepsbespreking een DIALOOG-gesprek gevoerd.

Sinds september 2021 worden de opleiders in de opleidingswerkzaamheden ondersteund door Marjanne Alderden. Zij wordt in de rol als opleidingscoördinator nog enige tijd ondersteund door Marjolein van den Broek-Belderok.

Regionaal

In januari 2021 vond, vanwege COVID19 in digitale setting, de clusterevaluatie plaats. Deze werd georganiseerd door de AIOS.

Binnen de Onderwijs- en Opleidingsregio (OOR)  VUmc en OOR AMC werd in 2021 samen met de clusterpartners een nieuwe procedure voor aanname en selectie vastgesteld. De nieuwe procedure werd uitgevoerd tijdens de selectieronde in september 2021, waarbij 9 kandidaten werden aangenomen om te beginnen met de opleiding in 2022.

2022

De in 2021 ingezette voorbereidingen voor de interne visitatie op 25 januari 2022 en de opleidingsvisitatie op 16 september 2022 werden voortgezet.

Bij de visitatie zal erkenning worden aangevraagd voor Arijaan Valkenburg-vd Berg als formeel opleider en Guus Fons als plaatsvervangend opleider, waarna Petra Bakker en Joris van der Post terugtreden als plaatsvervangend opleiders.

Tot die tijd werken de huidige opleiders en plaatsvervangend opleiders samen als opleidersteam, waarbij onderling afspraken zijn gemaakt over de taakverdeling en de manier waarop voor AIOS de overgang naar een nieuwe combinatie van opleiders zo geleidelijk mogelijk verloopt.

Onderwijs

Locatie VUmc

Onderwijs in Kalenderjaar 2021 door de afdeling V&G van VUmc met betrekking tot de opleiding tot verpleegkundige O en G, tot verloskundige en tot arts.

Dit kalender jaar 2021 is in relatie tot betreffende studiejaren als volgt opgebouwd:
Voorjaar 2021 = tweede semester van studiejaar 2020 - 2021 ( > jan.)
Najaar 2021 = eerste semester van studiejaar 2021 - 2022 ( > sept.)

Inhoudsopgave onderwijs in kalenderjaar 2021

I. Onderwijs in het kader van Specialistische Verpleegkundige Opleidingen en nascholing O&G
(Amstelacademie)

II. Opleiding tot arts
VU-Compas sedert september 2005 (BAMA)
Bachelor herzien in 2015/2016
Masterfase eveneens herzien in 2015

III. Commissielidmaatschappen en andere bijzonderheden

Vervolgopleidingen tot medisch specialist, physician assistent en fellow komen indien van toepassing aan de orde in het afdelingsjaarverslag.

Onderdeel I: Onderwijs in het kader van Specialistische Verpleegkundige Opleidingen en nascholing O&G (Amstelacademie)

Amstelacademie: Van oudsher bestaat het onderwijs aan specialistische verpleegkundige opleidingen van de Amstelacademie voor de afdeling V&G. Lesuren worden individueel met de stafleden geregeld. Het betreft Obstetrie- en Gynaecologiespecialisatie (O & G) en nascholing. Tevens Obstetric High Care (O.H.C.) voor verpleegkundigen.

Onderdeel II: Opleiding tot arts

BACHELOR-fase

BA jaar I:
In 2021 was er geen betrokkenheid van de afdeling Verloskunde en Gynaecologie in Bachelor jaar 1.

BA jaar 2:
Cursus 2.1.2: “Start van het Leven” (Curriculum BA15)
Dr. P.C.A.M Bakker (afdeling V&G van divisie IV) organiseerde dit blok in studiejaar 2020-2021 als cursus-coördinator tezamen met A. Bijnsdorp, vice cursus-coördinator, van de afdeling Anatomie en Neurowetenschappen.
Er zijn per week maximaal 16 contact uren en de coördinator is gehouden aan een studieweek van totaal 40 uren. De studiestof dient studeerbaar te zijn binnen deze 40 uur. Voor een uitvoerige beschrijving van deze cursus verwijzen wij naar de studiegids van de VU en canvas.
Vanwege de Covid-19 pandemie werd het onderwijs dit jaar hybride gegeven. Een groot deel van de practica kon om die reden dit jaar niet doorgaan.
Evaluatie: De cursus 2020-2021 werd door de studenten beoordeeld met een 4.1 op een schaal van 5.0.

Cursus 2.2: “Sekse, Seksualiteit en relaties” (Curriculum BA15)
In dit blok werden een drietal colleges verzorgd door drs. J.W.M. Spruijt (afdeling V&G van divisie IV).

BA jaar 3:
Minor: Challenges in Women’s and Child Healthcare.
Voor het tweede jaar op rij werd de minor CWCHC georganiseerd door Dr. Petra Bakker, in samenwerking met Sintha Sie van de neonatologie. Het betreft een 4 maanden durende Engelstalige minor voor derde-jaars bachelor studenten. Er participeerde 47 studenten. In deze minor is het vak van Gynaecologie en Kindergeneeskunde in de volle breedte aan bod gekomen. Hoewel door de Covid-19 pandemie het onderwijs hybride plaatsvond, is de minor opnieuw zeer goed geëvalueerd.
Bachelor thesis;
Ook in dit jaar heeft de afdeling weer vele studenten begeleid bij het schrijven van hun bachelorthesis. De bachelorthesis wordt in de maand januari geschreven en is onderdeel van de minor.

MASTER-fase: ALGEMEEN

MASTER 1 (KTO)

1x per 4 weken is een centrale (terugkom)dag verzorgd door de VU. Het IVOO onderwijs (Interprofessionele Verloskundige Organisatie Onderwijs) maakte hier deel van uit

Leerhuisdocenten: Nadine Mansvelt (Verloskunde), Concetta Salvatore (Gynaecologie). Daarnaast werd in een 3-wekelijkse cyclus centraal onderwijs verzorgd in het KTC, te weten:
• Specifiek Lichamelijk Onderzoek (SLO)
• Gynaecologie (SLO) Verloskunde (SLO).

KTO onderwijs
(De leerstage uitsluitend in VUmc en de 4 pentagoon ziekenhuizen, de werkstage in vele ziekenhuizen.) Elke 3 weken worden 8 studenten gepland, 2 dagen per week op de maandagen en dinsdagen, gedurende 3 weken. Overige dagen waren zij bij Kindergeneeskunde en op de vrijdag volgden zij onderwijs in het KTC. De 3 weken leerstage wordt afgesloten met een formatieve kennistoets

M15 (V&G): werkstage in de VUmc
Coördinator en examinator: drs. J.W.M. Spruijt. Per 1 December 2021 is het coordinatorschap/examinatorschap overgenomen door dr. A. Timmermans en dr. E.S.M. Tiersma.
In master 15 is de stage een aaneengesloten geheel van 9 weken (inclusief de 3 weken KTO leerstage gedeeld met Kindergeneeskunde). Per 1 December 2021 worden vanwege de lateralisatie de meeste stages op locatie AMC gelopen. Alleen de stages bij de fertiliteit, de gender en de poli verloskunde werden nog op locatie VUmc gepland.

Inroostering van de stageplaatsen op afdeling en polikliniek wordt gedaan samen met Janny van Westerhoven, secretariaat. Sinds december 2021 wordt de roostering wordt gedaan door het onderwijsteam UvA-VU. Natasja Krijnsen heeft de secretariële ondersteuning overgenomen.

Per september 2020 is een 3-wekelijkse instroom met 2 weken vakantie per jaar. Het aantal studenten per groep is 8 om 9 co’s per 3 weken.

Speciaal onderwijs KTO
Terugkomdag, 1 x per stage van vier weken: IVOO
Op dinsdag 27 mei 2014 is er voor de eerste keer een officiële IVOO gehouden (interprofessionele verloskundige organisatie onderwijs) tijdens de terugkomdag van de masters-2. Dit onderwijs is in samenwerkingsverband ontwikkeld door Joyce Kors (AVAG) en Kitty Heins (VUmc). De pilot was een groot succes: de deelnemers waren enthousiast over het interprofessionele karakter en dat is zo gebleven tijdens het erop volgende reguliere IVOO onderwijs. Uitbreiding volgde in januari 2015 met DC: Disclosure onderwijs, onder leiding van de afdeling medische psychologie (Naomi Ehrlich) en Patiëntveiligheid van het EMGO (Martine de Bruijne en Maren Broekens) Er wordt onderwijs verzorgd samen met 3e jaars verloskundigen in opleiding van de AVAG.
In 2021 is dit onderwijs gecontinueerd.

Beoordeling stage M2 / Master 15
Toetsing in VUmc:
M15: De toetsing is in de laatste week van de 6-weekse stage voorafgaand aan het MKR.
De toetsing op de afdeling wordt afgenomen door drs. J.W.M. Spruijt. Per 1 December 2021 is het examinatorschap overgenomen door dr. A. Timmermans en dr. E.S.M. Tiersma.

Beoordelaars MKR
Alle MKR’s worden door academische specialisten afgenomen via zoom. Toetsing vindt plaats 1x per 3 weken. 5 stafleden per sessie, 5 coassistenten per beoordelaar. Een half uur per coassistent.

Referaat /CAT M15 co’s
In 2021 hebben co’s hun referaat/CAT gepresenteerd. 3 à 4 co’s per week per specialisme. Onder begeleiding van Mw. Concetta Salvatore (Gynaecologie) en prof. dr. C.B. Lambalk/ mw. dr. M.O. Verhoeven (Voortplantingsgeneeskunde) en onderzoekers (Verloskunde).

M15 Masterjaar 3

Algemeen:
16 weken zijn bestemd voor semi arts stage (SAS), facultatief te doorlopen op een gewenste afdeling, 14 weken wetenschappelijke stage (te doorlopen voor M1 of in M3) en 10 weken keuzeonderwijs (die op te splitsen zijn in eenheden van 2 weken).

Betrokkenheid van afdeling V&G (VUmc) in Masterjaar 3
M3 - semi-arts stage: duur van 16 weken.
Sinds de lateralisatie worden de semiarts plekken verdeeld tussen de UvA en de VU studenten op locatie AMC.
Planning door drs. J.W.M. Spruijt/ Mw. B.P. de Waard-Visman
In 2020-2021: 4 VUmc semiarts stages

Keuze onderwijs in de Master 3 fase curriculum 08 (in totaal 10 weken).
Coördinatie: drs. J.W.M. Spruijt.

Keuze stage in 2021
De keuzestage wordt in samenspraak met de Master VU en de werkplekken gepland. Door Covid en de hoge instroom studenten was er geen ruimte voor keuzestages.

Wetenschappelijke stage
De wetenschappelijke stage kan ook worden gestart aan begin van de master, dus voorafgaand aan M jaar 1. Duur: 14 weken (regulier) of 24 weken (verlengd).

Examinator van de wetenschappelijke stage is Prof. dr. Hans Brölmann van de afdeling Verloskunde & Gynaecologie. Dr. Marjon de Boer is het aanspreekpunt van de wetenschappelijke stages van onze afdeling.

ONDERDEEL III: Commissies en andere bijzonderheden

 1. Arts-Examen Commissie [± 25 zittingen per jaar]
  Hierin participeren alle stafleden van de afdeling V&G bij toerbeurt.
 2. Coördinator-schappen
  van BA 2.1.2. en minor BA 3.1.: dr. P.C.A.M. Bakker
  van M 1.5 Leerstage docent: Concetta Salvatore
  van M 1.5 Werkstage: drs. J.W.M. Spruijt
  van M3 SAS V&G VUmc : drs. J.W.M. Spruijt
  van M3 Keuze onderwijs V&G VUmc: drs. J.W.M. Spruijt
  van M3 (of M1) Wetenschappelijke stage V&G VUmc: dr. M.A. de Boer
 3. De onderwijscommissie van de afdeling
  Voor de belangrijkste zaken worden tijdens andere vergaderingen (staf- en opleidingsvergaderingen en tijdens gynaecologenoverleg) ruimte gecreëerd. Veel lopende zaken worden geregeld door de diverse coördinatoren Spruijt, en Bakker geregeld i.s.m. mw. Janny van Westerhoven.
 4. Deel examencommissie Geneeskunde
  Petra Bakker is lid van de deelexamencommissie geneeskunde met een 0.1 FTE aanstelling.

Locatie AMC

Medewerkers

Onderwijs coördinator/coschap coördinatoren
Irene de Graaf
Babet Visman- de Waard

Onderwijs-ondersteuner
Loes Nan

Onderwijsassistent
Simone Verkleij

De divisie verloskunde/gynaecologie verzorgt het onderwijs voor de geneeskunde opleiding van de UvA, zowel in de bachelor fase als in masterfase II (coassistentschappen).
Verder wordt er onderwijs gegeven aan de Hogeschool van Amsterdam, de Amstel-Academie, de AVAG, en vakspecifieke bij- en nascholing aan verschillende beroepsgroepen en specialismen.

Theoretisch onderwijs in de bachelor

Loes Nan, klinisch verloskundige, is coördinator van het thema “Ontwikkeling, Voortplanting en Veroudering” (OVV) in Epicurus BA jaar 1. In dit thema heeft Verloskunde, Gynaecologie, Fertiliteit en seksuologie een groot aandeel. Opnieuw werd dit onderwijs in het eerste en tweede jaar van de bachelor-fase goed geëvalueerd. In het derde jaar levert de afdeling nog een bescheiden aandeel in het blok WDD (Waarnemen, Denken en Doen), waarin aandacht is voor de peripartum psychiatrie.

Epicurus

In de bachelor Geneeskunde van de UvA wordt veel aandacht besteed aan actuele en toekomstige medische ontwikkelingen. Hierbij maakt de Faculteit gebruik van verschillende en vernieuwende onderwijsvormen, zoals hierboven genoemd, en digitaal onderwijs.
De geneeskunde opleiding is opgebouwd aan de hand van vier thema’s. Deze thema’s komen ieder jaar terug. In elk thema staat een patiënt met zijn of haar ziekte centraal.

 • Ontwikkeling, voorplanting en veroudering (OVV) -> ontwikkeling van de mens, ingedeeld in drie levensfasen: kindertijd en adolescentie, volwassenheid en ouderdom.
 • Waarnemen, denken en doen (WDD) -> ziektebeelden en vraagstukken van het perifeer en centraal zenuwstelsel, zintuigen en het bewegingsapparaat.
 • Circulatie en milieu interieur (CMI)-> ziektebeelden en vraagstukken van de drie orgaansystemen, hart en vaatstelsel, longen en nieren.
 • Regulatie en afweer (RA) -> ziektebeelden en vraagstukken rondom de stofwisseling, hormonale regulatie en tractus digestivus alsook de thematiek rondom afweer en infectie.

Door de coronamaatregels, waar we dit collegejaar nog steeds mee te maken hadden, is een deel van het bachelor curriculum digitaal gegeven. Dat heeft wederom een enorme inspanning gevraagd van de organisatie en de docenten, maar zeker ook van de studenten. Normaliter zouden de studenten al vroeg in het studiejaar in contact komen met ‘echte patiënten’. Dat kon dit jaar alleen in aangepaste vorm (‘acteurs’) digitaal worden aangeboden.

Docenten OVV-1:

Loes Nan: blok-coordinator. Verzorgt in dit blok de volgende lessen:

Hoorcollege “het Kraambed”.

Werkcollege “preconceptiezorg”.

TBL-sessie (Team based learning) “de Baring”.

Irene de Graaf, Gynaecoloog. Verzorgt in dit blok de lessen “fysiologie van de zwangerschap”, “de zwangere patiënt” (patientcollege) “de Baring” (Hoorcollege en TBL-sessies).

Simone Verkleij verzorgt het college “net bevallen”.
Liesbeth van Leeuwen en Eva Pajkrt verzorgen de lessen “prenatale screening”, “syndroom van Down” en het werkcollege “casuistiek geboorteafwijkingen” (in samenwerking met Klinische Genetica).

Carien Manuels (seksuoloog) en Concetta Salvatore verzorgen de lessen “anticonceptie”, Seksuele gezondheid” (TBL-sessies) en “ spontane en geinduceerde miskraam”. Middels kleinschalig onderwijs : de seksuele ontwikkeling”.

Voor een uitvoerige beschrijving van deze cursus verwijzen wij naar de studiegids van de UvA GNK jaar 1-OVV-1 op CANVAS. In totaal wordt er in dit blok 49 uur onderwijs gegeven (grootschalig).

OVV-2: vooral in de eerste twee weken van OVV in het tweede jaar is de afdeling betrokken. De eerste week heeft als thema “ niet zwanger kunnen worden”, en de tweede week “ de gecompliceerde zwangerschap en baring”. Docenten betrokken bij OVV-2 zijn Inge Custers, Femke Mol, Nino Tonch, Rebecca Painter, Martijn Oudijk en Irene de Graaf.

WDD-3: in het derde jaar is er een bescheiden aandeel voor onze afdeling. Irene de Graaf verzorgt 4 werkcolleges over “psychiatrie en zwangerschap”.

Het onderwijs wordt gegeven in verschillende onderwijsvormen, en bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Grootschalig onderwijs (hoorcolleges)
 • Kleinschalig onderwijs (werkgroepen/werkcolleges)
 • Vaardigheidsonderwijs
 • Team Based Learning
 • Het ontwikkelen van gestructureerde zelfstudie opdrachten
 • Het ontwikkelen van tentamenvragen

Keuze-onderwijs Obstetrie en Gynaecologie

Aan het einde van het tweede jaar krijgen de studenten de mogelijkheid om zich te verdiepen in een vak (-gebied) naar keuze. Dit keuzevak telt 12 EC, en is een belangrijk onderdeel in het curriculum. Wij boden aan 25 studenten de mogelijkheid om zich te verdiepen in de Obstetrie & Gynaecologie. Aan dit keuzevak hebben docenten van alle pijlers binnen ons vak meegewerkt: Verloskunde, Fertiliteit, Seksuologie, Benigne gynaecologie, Urogynaecologie en oncologische gynaecologie. Dit keuzevak kwam heel goed uit de evaluaties, we werden gewaardeerd met 9,2 punten (op een 10 punts schaal) en waren daarmee het best gewaardeerde keuzevak in de Bachelor!

Bachelorthesis

Aan het begin van het derde studiejaar schrijven de studenten hun bachelorthesis. Dit jaar is door 19 studenten een thesis geschreven over een Verloskundig of Gynaecologisch onderwerp, met begeleiding van onderzoekers, artsen en PI’s.

Mentoraat

Verschillende stafleden en arts-assistenten van de afdeling Gynaecologie en Verloskunde zijn mentor van een groep eerste of tweede jaar studenten. Het mentoraat is georganiseerd vanuit de leerlijnen PO (professionele Ontwikkeling) en AV (Academische Vaardigheden).

Interprofessioneel Opleiden (IPE)

Nieuw in Epicurus zijn de lessen IPE: onderwijs samen met geneeskunde studenten, studenten Verpleegkunde/Fysiotherapie/ergotherapie en oefentherapie wordt een casus besproken om zo tot een behandelplan te komen.
Er zijn plannen, die verder worden uitgewerkt met de herziening van de Master, en na lateralisatie van de pijler Verloskunde (in 2021), om ook een IPE- werkplek op de kraamafdeling (H4Zuid) te gaan starten.

Nominaties

Ook in 2021 waren er “Onderwijs-nominaties”: de vakgroep werd genomineerd als “beste vakgroep”, en de afdeling Verloskunde werd genomineerd als “beste intra-murale stage” door de eerste-jaars studenten. De onderwijsprijs wordt jaarlijks georganiseerd door de MFAS (Medische Faculteit der Amsterdamsche Studenten).

Epicurus Evaluatie

Alsof de uitdaging al niet groot genoeg was, heeft de Covid-crisis in 2021 nog steeds een forse impact gehad op het onderwijs. De pandemie noopte tot verandering in uitvoering en inhoud van het onderwijs, maar gaf noodgedwongen ook de mogelijkheid om verder te experimenteren met andere (digitale) onderwijsvormen. Met behulp van medical educators, zijn naast deze digitaliseringsslagen ook andere verbeteringen aangebracht in het curriculum. Dit betreft vooral het verbeteren van de alignement, ofwel het verbeteren van de onderlinge afstemming tussen de onderwijsdoelen, de (juiste hoeveelheid) studiestof, de mate van onderwijsvoorbereiding, verschillende onderwijsvormen en de uiteindelijke toetsing.

Onderwijs in de master

Pre-coschap

De preco-sessie seksuologie wordt bij aanvang van de coschappen (Masterfase 1) gegeven omdat coassistenten ook in de coschappen chirurgie en interne met deze materie te maken kunnen krijgen. Bij de start van het werkelijke coschap verloskunde/ gynaecologie, wat ruim een jaar later is in Masterfase 2, worden de gynaecologische- en verloskundige vaardigheden getraind. De Docenten Gynaecologisch Onderzoek waren door de coronacrisis maar beperkt beschikbaar in 2021.

Masterfase 2

Er zijn continue 16 coassistenten in deze fase op de leerwerk-plekken.
Op deze poliklinieken, de afdelingen en verloskamers worden zij daadwerkelijk ingezet in de patiëntenzorg met alle verplichtingen van dien. Uit de internet evaluaties van de coassistenten (Evaluatie Commissie Geneeskunde) blijkt ook dit jaar dat de co’s over het algemeen dit coschap als erg leerzaam en plezierig ervaren hebben.

Herziening Master

De realisatie van de nieuwe masteropleiding zal plaatsvinden in 2022. Hier is veel denkwerk en overleg aan voorafgegaan. In 2020 is een start gemaakt met de invullen van het Voorbereidende Onderwijs (VO), voorafgaand aan het coschap Gynaecologie & Verloskunde, en Kindergeneeskunde.
Onderstaand de indeling na herziening van de Master. Het programma stroomlijnt meer met het curriculum van het VUmc. Aangezien de beide ziekenhuizen gaan fuseren, maar de opleiding niet, zal het daardoor makkelijker worden coassistenten over de verschillende opleiding op beide locaties van het Amsterdam UMC te laten meedraaien.

Eind december 2021 is deze fusie actueel geworden, en lopen alle co’s (UvA en VU) de klinische stage op de locatie AMC of in de betrokken affiliaties. Een enorme logistieke uitdaging, waar we de evaluatie nog van af moeten wachten.

Affiliatieklinieken

De onderwijscoördinatoren AMC-verloskunde/gynaecologie zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het coschap van dit vakgebied in alle meewerkende ziekenhuizen.

Jaarlijks vindt er een overleg plaats met alle affiliatieziekenhuizen waarbij ook vertegenwoordigers van de co-raad aanwezig zijn. Vaste agenda punten zijn het onderwijs in het coschap, de continue evaluatie van de coschappen, toetsing in het coschap, rondleiding in het desbetreffende ziekenhuis, onderwijskundige ontwikkeling.

Via CANVAS geven alle klinieken hun informatie weer betreffende de coschappen, evenals de entreetoets.

De coassistenten waarderen ons coschap met een 7,9 (uit 10)

De persoonlijke aandacht en de wijze van feedback krijgen werden met name als ‘best practices’ genoemd. Deze beoordeling hebben we grotendeels te danken aan de introductie aan de co’s die verzorgd wordt door Babet de Waard en Loes Nan. De co’s voelen dat “de deur altijd open staat”, en dat er veel aandacht is voor persoonlijke begeleiding.

Een aandachtspunt blijft het aanbod van patiënten in het coschap wat op een aantal werkplekken soms te weinig is voor het aantal coassistenten.

Dedicated Master

Uit onze afdeling zijn er stafleden aangesteld als tutor voor een groep Masterstudenten (co- assistenten). Zij fungeren als een coach gedurende de hele Masterfase voor deze studenten.

Wetenschappelijke stage

Ook dit jaar hebben een aantal studenten hun wetenschappelijke stage bij de afdeling Gynaecologie & Verloskunde gedaan, onder begeleiding van onze PI’s.

Nominaties en prijzen

In 2021 is een beurs aangevraagd om Duurzaamheid vorm de gaan geven in de master Geneeskunde door de afdeling Gynaecologie & Verloskunde, samen met Kindergeneeskunde. Deze beurs is gehonoreerd, en in 2022 zullen we dat onderwijs vorm gaan geven.

(Praktisch) onderwijs aan overige

Amstelacademie

Van oudsher bestaat het onderwijs aan specialistische verpleegkundige opleidingen van de Amstelacademie voor de afdeling V&G. Lesuren worden individueel met de stafleden geregeld. Het betreft Obstetrie- en Gynaecologiespecialisatie (O & G) en nascholing. Tevens Obstetric High Care (O.H.C.) voor verpleegkundigen.

Academie voor Verloskunde Amsterdam Groningen

Op de polikliniek prenatale diagnostiek, de polikliniek verloskunde en op de verloskamers doen continu verloskundigen in opleiding hun stage (Verloskunde Academie Amsterdam).
Het samenwerken met coassistenten is een al lang bestaande vorm van interprofessioneel leren.

Hoge School van Amsterdam

Onderwijs aan verpleegkundigen. Dit onderwijs wordt vooral verzorgd door Loes Nan, klinisch verloskundige.

Tevens wordt door verschillende stafleden bij- en nascholing gegeven over hun specifieke aandachtsgebied aan verschillende beroepsgroepen