Logo AUMC met ronding (1)

GYNAECOLOGIE

Onder de pijler Gynaecologie valt de benigne gynaecologie, urogynaecologie, transgender zorg, kindergynaecologie en seksuologie.

Vanaf 27 januari 2020 is alle zorg rond gynaecologie op één locatie binnen het Amsterdam UMC geconcentreerd. Sindsdien worden alle 3e lijns gynaecologie patiënten uitsluitend nog op locatie AMC gezien en behandeld.  De enige uitzondering hierop is de transgenderzorg, deze is in het VUmc gebleven.

Met samenvoeging van twee academische afdelingen gynaecologie zijn we beter in staat de verschillende taken te borgen en kunnen we blijven vernieuwen. We leveren zeer gespecialiseerde zorg voor complexe problematiek, waarbij we een centrale rol spelen en last resort zijn voor verwijzingen vanuit heel Nederland. De samenvoeging van de  expertise van twee academische afdeling zal onze onderscheidende positie ten opzichte van andere klinieken in Nederland ten aanzien van onze speerpunten verder verstevigen. Het biedt de mogelijkheid nog beter invulling te geven aan de opleiding en onderwijs waarbij we ook op nationaal en internationaal niveau onze verantwoordelijkheid nemen en gebruik maken van innovatieve middelen om op een effectieve wijze de kwaliteit van de opleiding en onderwijs te verbeteren. De samenvoeging verstevigt onze vooruitstrevende rol op het gebied van wetenschappelijk onderzoek in de gynaecologie.

Speerpunten

De speerpunten waar we ons op richten zijn:

  • Uteriene afwijkingen; myomen, adenomyose, niches, congenitale afwijkingen en abdominale cerclages.
  • Complexe urogynaecologie, waarbij sinds kort ook de MESH verwijderingspoli is opgericht
  • Kindergynaecologie: vulvapathologie, congenitale afwijkingen, Turner, kinderen en adolescenten met gynaecologische pathologie
  • Gynaecologische genderzorg
  • Complexe seksuologie

Uterine repair center

Het uterine repair center is een centrum waar met name gynaecologen werken vanuit de benigne gynaecologie. We werken hierin nauw samenwerken met andere pijlers zoals de voortplantingsgeneeskunde en ook de verloskunde omdat de interventies die we doen ook invloed hebben op de reproductieve functie. Naast gynaecologen werken er ook andere zorgverleners: physician assistant, poli-verpleegkundigen, bekkenbodemfysiotherapeut en seksuologen. We werken nauw samen met gespecialiseerde (interventie)radiologen. Sinds de oprichting ligt onze focus hierbij op de derdelijnszorg waarbij we vrouwen zien met myomen, adenomyose, niches en congenitale afwijkingen. De diagnostiek en behandeling van eenvoudige cyclusstoornissen, endometriumpathologie, evenals 2elijns ingrepen voor uterus myomatosus zoals een TCRM worden in Bergman uitgevoerd. In Bergman werken gynaecologen die ook werkzaam zijn in het AMC, zo borgen we uniformiteit en continuiteit van zorg. Binnen het centrum is er veel aandacht voor de verbetering van de diagnostiek en het ontwikkelen en evalueren van innovatieve minimaal invasieve behandelingen, patientcentered and valuebased healthcare. Hierbij doen we zowel klinisch evaluatie onderzoek als fundamenteel onderzoek en werken we samen met veel (inter)nationale onderzoeksgroepen. Maar ook binnen Amsterdam UMC werken we nauw samen met verschillende specialismen zoals de afdeling sociale geneeskunde, hematologie, biomechanica, afdeling voorplantingsgeneeskunde en verloskunde en doen we fundamenteel onderzoek in het angiogenese laboratorium locatie VUmc en het researchlaboratorium van het centrum voor voortplantingsgeneeskunde locatie AMC. onderzoeksgroep bestaat uit 6 gynaecologen, 23 promovendi, 1 postdoc en 1 researchverpleegkundige.

Kindergynaecologisch Centrum Amsterdam

Kindergynaecologisch centrum Amsterdam is een multidisciplinair centrum waar gynaecologen werken vanuit de benigne gynaecologie en de voortplantingsgeneeskunde en we nauw samenwerken met kinderchirurgen, kinderartsen, kinderurologen, psychologen, plastische chirurgen, kinderendocrinologen, hematologen, bekkenbodem fysiotherapeuten en seksuologen. In 2020 is gewerkt aan het opzetten van een Centrum Kindergynaecologie: Expertise centrum voor gynaecologische zorg voor kind, adolescent en transitie. Hierbij is het doel de zorg voor kinderen met gynaecologische problematiek verder te verbeteren door één loket te vormen voor kind, ouders en verwijzer. Zo krijgen kinderen met complexe aangeboren afwijkingen zorg op maat. Maar bijvoorbeeld ook tieners met menstruatieproblematiek zijn welkom op de polikliniek.

Er is in 2020 een start gemaakt met multidisciplinaire spreekuren en het opzetten van een MDO:

  • Samen met de dermatoloog kunnen kinderen met vulvaproblematiek gezamenlijk worden beoordeeld op het vulvaspreekuur. Dit kan zowel na verwijzing intern als vanuit de eerste of tweede lijn.
  • Samen met de plastische chirurg en indien nodig ook met een uroloog of GE chirurg worden kinderen en adolescenten met congenitale afwijkingen beoordeeld.

Naast de klinische taken zijn we bezig om enkele wetenschappelijke projecten te starten om de diagnostiek, behandelingen en counseling nog verder te optimaliseren.

Urogynaecologisch Centrum Amsterdam

De complexe urogynaecologie is een van de speerpunten van de afdeling gynaecologie van het Amsterdam UMC. Voor de urogynaecologische zorg is er een intensieve samenwerking met Bergman Vrouw Amsterdam. De poliklinische urogynaecologische zorg vindt hoofdzakelijk plaats bij Bergman Vrouw, door dezelfde gynaecologen die ook in het Amsterdam UMC werken. Patiënten met een 3e lijn indicatie, worden voor de operatieve zorg naar het Amsterdam UMC verwezen, waar zij door hun eigen behandelaar geopereerd kunnen worden.
Een patiënten categorie waar binnen het Amsterdam UMC de focus ligt, zijn de vrouwen met mesh complicaties na prolapschirurgie. Eind 2019 is de mesh complicatie poli opgezet waar vrouwen met mesh gerelateerde problematiek terecht kunnen voor diagnostiek en behandeling.
Het wetenschappelijk onderzoek van de urogynaecologie groep richt zich op de preventie van recidiverende vaginale prolaps (POP). Dit wordt gerealiseerd door [1] het evalueren en ontwikkelen van innovatieve biomaterialen welke in de vagina worden geïmplanteerd om een “foreign body response” op te wekken met als resultaat de ontwikkeling van nieuw bindweefsel, [2] kwalitatieve en kwantitatieve beoordeling van de fysiologie van de bekkenbodem om de effecten van chirurgische interventies te begrijpen , [3] evalueren of het verbeteren van de wondgenezings-omstandigheden bij patiënten die een vaginale prolaps operatief met lichaamseigen materiaal ondergaan, resulteert in een lager risico op recidief verzakking.
Door te werken in internationale onderzoeksconsortia voor zowel klinisch als preklinisch onderzoek, is de onderzoeksgroep (12 promovendi, 1 postdoc, 1 klinisch epidemioloog) betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe behandelmogelijkheden van bed tot bench.

Gynaecologische Transgenderzorg

De gynaecologische gender zorg is ingebed in het multi-disciplinaire Kennis en Zorgcentrum Genderdysforie. De zorg bestaat uit counseling op het gebied van kinderwens en fertiliteitpreservatie voor adolescenten en volwassen transmannen en transvrouwen. Daarnaast zien we een toename van het aantal transmannen die hun genitalia interna behouden in de transitie, deze groep heeft specifieke zorgvragen rondom bloedverlies, seksualiteit, anticonceptie en screening op cervix carcinoom.  Tevens verrichten we endocrinologische zorg poliklinisch. Operatieve ingrepen zijn de hysterectomie met en zonder ovaria en de colpectomie middels robot chirurgie.

Alle patiënten zorg wordt gevraagd voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek om de gynaecologische zorg voor transmannen te evalueren. Op dit moment richt het wetenschappelijk onderzoek zich op de mogelijkheden en effectiviteit van fertiliteitspreservatie bij transmannen en transvrouwen, op de veiligheid van het in situ laten van de reproductieve organen en de effectiviteit van innovatieve chirurgische behandelingen en de impact van een zwangerschap en bevallig bij transmannen. De researchgroep bestaat uit 6 gynaecologen (benigne, voorplantingsgeneeskunde en verloskunde), endocrinoloog, psychologen, tissueengeneering-specialist en 6 promovendi.

Seksuologisch Centrum Amsterdam

De afdeling seksuologie en psychosomatische gynaecologie is een landelijk multidisciplinair derdelijns expertisecentrum voor vrouwen en mannen met seksuele pijn en gynaecologisch en urologisch onvoldoende verklaarde abdominale- en bekkenpijn, onder de noemer Expertisecentrum seksuologie, bekkenbodem, en andrologie. De onverklaarde genitopelviene pijn gaat vaak gepaard met complexe psychiatrische en/of somatische comorbiditeit, waarbij bekkenbodemoveractiviteit een belangrijke instandhoudende factor is. Daarom werken we sinds kort nauw samen met de afdeling psychiatrie, doen we gezamelijke consulten, en is er een structurele AIOS plek gerealiseerd voor een psychiater io. Ook wordt er samengewerkt met het expertisecentrum DSD, Kindergynaecologisch Centrum Amsterdam en de expertisegroep Vrouwelijke Genitale Verminking op het gebied van zorg en wetenschap. In toenemende mate is er in het Kennis en Zorgcentrum Genderdysforie (VUmc) aandacht voor de seksuele gezondheid van transpersonen, mede daarom is er het laatste jaar een toename in de verwijzingen naar ons team geweest. Het ontwikkelen van seksuologische zorg voor genderdysfore- en transpersonen, zowel tijdens als na de transitie, is nadrukkelijk één van onze aandachtspunten in de komende jaren. Binnen het Seksuologisch Centrum Amsterdam werken 6 seksuologen en 1 promovenda.

Verpleegafdeling H5-Zuid

Zoals al te lezen in het jaarverslag van 2019 is de gynaecologische zorg voor de benigne klinische gynaecologische patiënten in november 2019 gelateraliseerd naar H5Zuid. In het kader hiervan zijn de verpleegkundigen al eerder overgegaan. Eind januari 2020 zijn ook de gynaecologen van de pijler benigne gynaecologie overgekomen met wave 2 vanuit locatie VUmc.
Na een zeer druk bezette afdeling in februari 2020, brak hierna de COVID19 pandemie uit. Dit zorgde voor een sterk verminderde ok-capaciteit waarbij er een centrale planning kwam. Bij de gynaecologische oncologie werden waar kon ingrepen uitgesteld door bv een extra kuur te geven of toch gekozen voor radiotherapie in plaats van operatief ingrijpen. Bij de benigne gynaecologie en voorplantingsgeneeskunde werden de ingrepen uitgesteld en alleen spoed en acute pathologie geopereerd op basis van een triage lijst. Hierdoor waren er relatief minder opgenomen patiënten op H5Zuid. De verpleegkundigen zijn ruim ingezet op COVID- en IC-afdelingen. Daarnaast zijn er meerdere COVID-besmettingen onder het verpleegkundig en ondersteunend personeel geweest met enkele langdurig zieken. Het inzetten van de verpleegkundigen elders en deze zieken maakten dat er flinke druk op het verplegend personeel was. Ondanks dit is het mogelijk gebleven om de opnames te blijven realiseren en is tevens gefaciliteerd in gastbedden voor andere specialismen.

Medewerkers

Er is van 4 medewerkers afscheid genomen (oa. door pensioen en verhuizing buiten regio), waarbij er 1 medewerker op de Intensive Care is gaan werken. Daarnaast is er een tweede verpleegkundige gestart met de physician assistent opleiding met als doel de positie van een vaste afdelingsarts te verkrijgen. Er zijn twee nieuwe medewerkers aangenomen. Eén medewerker heeft de master klinische epidemiologie afgerond.